Regulamin sklepu internetowego www.cozaskora.pl

 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz zawierania umów sprzedaży przez Użytkowników serwisu Cozaskora.pl

   1.2 Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej cozaskora.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.

   1.3 Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

   1.4  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.    DEFINICJE

Terminy użyte w regulaminie sklepu internetowego cozaskora.pl oznaczają:

   2.1 Ramoni- serwis dostępny w domenie internetowej www.cozaskora.pl, służący w szczególności prezentacji i sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy,  którego operatorem jest prowadzący działalność gospodarczą Ramoni, Bartosz Mokrzycki  z siedzibą w Bielsku-Białej, zarejestrowaną pod NIP: 5472092058  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

    Dane kontaktowe:

    Bartosz Mokrzycki

    ul .Skośna 7/64

    43-300 Bielsko-Biała

    email: sklep@cozaskora.pl

    tel.: 512700160

   2.2 Klient, Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

   2.3 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.).

   2.4 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.cozaskora.pl, prowadzonego przez Ramoni Bartosz Mokrzycki

   2.5 Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.cozaskora.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

   2.6 Towar, Produkty –  rzecz ruchoma, produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

   2.7 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Ramoni a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

   2.8 Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827).

   2.9 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

   2.10 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

   2.11  Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

3.    WARUNKI TECHNICZNE  I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO  COZASKORA.PL

   3.1 Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem posiadającym taktowanie minimum 500MHz, 128MB pamięci operacyjnej RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz urządzenia wskazujące. Dodatkowo wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) z włączoną obsługą JavaScript i Cookies. Zalecane jest, by zainstalowana przeglądarka była zaktualizowana do najnowszej, obecnie dostępnej wersji.

   3.2 Klient informowany jest, że Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie http://verapelle24.pl/content/6-polityka-cookies.

   3.3 Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na jego stronach treści o charakterze bezprawnym.

4.   ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.COZASKORA.PL

   4.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

   4.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

   4.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe.

   4.4 Wyrażam zgodę na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez RAMONI Bartosz Mokrzycki z siedzibą w Bielsko-Biała zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.).

   4.5 RAMONI Bartosz Mokrzycki może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

-  podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

-  dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;

-  dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez RAMONI Bartosz Mokrzycki za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię RAMONI Bartosz Mokrzycki;

   4.6 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody RAMONI Bartosz Mokrzycki.

   4.7 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;

   4.8 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

       -  niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

       -  korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

       -  niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

       -  korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla RAMONI Bartosz Mokrzycki;

       -  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

       -  korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

5.   CENY I PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

   5.1 Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym cozaskora.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

   5.2 Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Użytkownik serwisu zamówił Produkt w Zamówieniu.

   5.3 Podane ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który zależny jest od sposobu jej realizacji.

   5.4 Na wszystkie zamówione Produkty w Sklepie Internetowym cozaskora.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Wybór typu dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu przez Klienta możliwe jest w Formularzu Zamówienia w trakcie składania Zamówienia.

6.   WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

   6.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową  www.cozaskora.pl, dokonać wyboru towaru, jego marki, kolorystyki oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

   6.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do elektronicznego koszyka.

   6.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

   6.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

       a) przedmiotu zamówienia,

       b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,

       c) wybranej metody płatności,

       d) wybranego sposobu dostawy,

       e) czasu dostawy

   6.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

   6.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z RAMONI Bartosz Mokrzycki Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

   6.7 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail: "Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, zawierającą ostatecznie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

   6.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej i potwierdzenie przez niego zakupów poprzez przycisk „Potwierdź złożenie zamówienia”.

   6.9 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

   6.10 Sprzedawca oświadcza, że Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe i wolne od wad.

7.    PŁATNOŚCI

   7.1 Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

       -  przelewem na numer konta bankowego: MILLENNIUM BANK, nr rachunku: 83116022020000000337022221

        -  płatnością w systemie PayU

   7.2 Zamówienia z opcją płatności za pobraniem są możliwe do złożenia tylko do kwoty maksymalnie 500 zł. Zamówienia na kwoty przekraczające próg 500 zł są realizowane tylko z opcją przedpłaty

8.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REKLAMACJI

   8.1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

   8.2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

   8.3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

   8.4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

   8.5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

   8.6. Konsument ma prawo do reklamacji towaru, w czasie do 14 dni produkt należy odesłać, wcześniej drogą e-mail poinformować Sprzedawcę o reklamacji podając jej przyczyny (opis wady).

   8.7. RAMONI Bartosz Mokrzycki nie jest producentem Towarów. Reklamacje można zgłaszać bezpośrednio do producenta.

9.    DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

   9.1 Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

   9.2 Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

   9.3 Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

       - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

       - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

   9.4 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   9.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

10.    POSTANOWIENIE KOŃCOWE

   10.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

   10.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

   10.3 Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

„VERA PELLE”-dosłownie „prawdziwa skóra” jest znakiem jakości gwarantującym wysoką jakość skóry.

 

Aby skórę można było oznaczyć logiem „Vera Pelle” musi spełniać szereg specyficznych wymogów określonych włoskimi przepisami. Włoscy kuśnierze obrabiają skóry z dbałością, tak by uzyskać produkt, o którym marzą kobiety na całym świecie.

 

Ponadto torebki oferowane przez Nasz Sklep są również produkowane we Włoszech, co gwarantuje, nie tylko jakość skóry, ale przede wszystkim wysoką jakość wykonania.

do góry